Home Uncategorized Climate Change คืออะไร? สำคัญต่อโลกยังไง?

Climate Change คืออะไร? สำคัญต่อโลกยังไง?

284
0

Climate Change คืออะไร?

5 พ.ย. 2019 … การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หมายถึง … ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ คือ ไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน มีเทนและไนตรัสออกไซด์ …

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change) คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเฉลี่ย ( average … และส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น ที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global warming).